Goirlese Genealogische vereniging "Golse Genen"

Genealogische database van Brabant (incl. het Belgische deel van Brabant)

Onze genealogische database

Eind 2009 namen de Goirlenaren Harrie Appels en Jan Eijsermans het initiatief om een genealogische vereniging op te richten met o.m. als doel om een grote database te creëren van personen uit Goirle en omgeving. Op 9 december 2009 ontstond de Goirlese genealogische vereniging “Golse Genen”. Om met deze verenigings-database een start te maken smolten zij hun omvangrijke persoonlijke databases samen tot een grote database. In de loop der jaren brachten steeds meer leden van “Golse Genen” hun persoonlijke database in, zodat de database van “Golse Genen” steeds groter en groter werd. De belangrijkste groei van de database vond plaats onder het beheer van Rob van Rij. Wegens drukke werkzaamheden en zijn verrek naar een ander deel van Brabant heeft hij deze taak destijds helaas moeten beëindigen. De database bevat nu meer dan 559,000 personen, waarvan ook een groot aantal personen uit het Belgische deel van Brabant. De nagenoeg complete stambomen van vele leden zijn hieruit te herleiden. Na het vertrek van Rob van Rij heeft ondergetekende het beheer van de database voortgezet Mijn taak staat voornamelijk uit het verwijderen van “dubbelen” uit de database en het koppelen van personen die bij elkaar horen. Bij samenvoeging van persoonlijke databases is het niet te vermijden dat sommige personen dubbel voorkomen in onze database. Onder meer daardoor is niet meer te achterhalen wie van onze leden, welke personen heeft ingebracht. Gelukkig wordt onze database-website druk bezocht en krijg ik regelmatig bericht van bezoekers over onvolkomenheden, fouten, hiaten, aanvullingen, dubbelen en tikfouten in de database. Ik ben bezoekers dankbaar voor deze meldingen want een database is nooit af en nooit zonder fouten. Zo kunt u het beste zoeken: Klik (links) hiernaast in het blokje ZOEK op: Geavanceerd zoeken Vul bij Familienaam minstens de familienaam in en klik de volgende vakjes aan:

1. Laat overleden/begraven informatie zien

2. Laat partner zien (laat dubbelen zien indien van de persoon meerdere partners bekend zijn)

Ik wens u veel succes bij het zoeken van uw voorouders en vroege familileden

Jan Eijsermans, tel. +31681946622, E-mail. eijsermansjan9@gmail.com

Page Title

Over het hertogdom Brabant

en over het dorp Goirle

Het hertogdom bestond van 1183 tot 1795 en vormde het hart van de Nederlanden. Zijn belangrijkste steden waren Brussel, Antwerpen, Leuven, 's-Hertogenbosch, Tienen, Diest, en Lier. De stad Mechelen maakte deel uit van de heerlijkheid Mechelen, een enclave in het hertogdom Brabant. Na de Nederlandse Opstand tegen het Habsburgse gezag en de vorming van de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden, werd Staats-Brabant afgesplitst van het hertogdom. Het hertogdom Brabant stamt af van het graafschap Leuven en het geslacht Reiniers met als stamvader Giselbert I van Maasgouw (825-885), een belangrijke adellijke familie die streed om de macht in het hertogdom Lotharingen. Nadat Reinier III van Henegouwen verslagen werd in zijn ambitie hertog van Lotharingen te worden en werd verbannen, slaagde zijn zoon Lambert I van Leuven (950-1015) samen met zijn broer Reinier IV de bezittingen te heroveren en werd door keizer Otto II als eerste graaf van Leuven aangesteld. Zijn broer werd graaf van Bergen. Rond het jaar 1000 komt het graafschap Brussel middels een huwelijk in handen van de graven van Leuven.

alt="


De kaart van het hertogdom Brabant

"> <
In 1106 kreeg Godfried van Leuven (Godfried met de Baard) na het verwerven van Antwerpen de hertogelijke waardigheid over Neder-Lotharingen en werd tegelijk markgraaf van Antwerpen en landgraaf van Brabant, een leen van de Rooms-Duitse keizer Hendrik V. De machtsuitbreiding ging niet zonder slag of stoot, want in 1139 braken de Grimbergse Oorlogen uit, een strijd tussen Brabant en de heren van Grimbergen en Berthout die zich uitstrekte over twintig jaar. Pas na 1183 (inmiddels had ook de verwerving van het graafschap Aarschot plaatsgehad) werd het landgraafschap Brabant zelf een hertogdom onder Hendrik I van Brabant. Zijn vader Godfried, hertog van Neder-Lotharingen, onderscheidde zich bij de verdediging van de stad Jeruzalem tegen Saladin. Als beloning verhief keizer Frederik I Barbarossa het landgraafschap tot hertogdom. In 1190, enkele dagen na de dood van Godfried III van Leuven werd tijdens een landdag in de abdij Comburg (Schwäbisch Hall) het hertogschap van Neder-Lotharingen gezagsloos verklaard, maar behielden de graven van Leuven het recht om het hertogelijke gezag uit te oefenen enkel binnen de door hun gecontroleerde graafschappen en voogdijgebieden.

Doopboek TurnhoutPage Title

Over Goirle

De Heerlijkheid Tilburg en Goirle

Als we op zoek zijn naar Golse (Goolse, Goirlese) genen is het belangrijk om iets over Goirle te weten, een dorp dat in de veertiende eeuw met Tilburg samengevoegd werd tot een heerlijkheid, waarvan het bestuur nader werd geregeld in 1453 door Philips van Bourgondie, die aan de heer van de heerlijkheid het recht verleende uit beide plaatsen te kiezen "Seven wettige mannen, die wijste ende regtveerdigste die sy sullen konnen vinden tot scepenen aldaar te zijn". De schepenen van beide dorpen, respectievelijk vijf uit Tilburg en twee uit Goirle, vormden de schepenbank van de heerlijkheid. De kosten die de schepenbank en de heerlijkheid met zich meebrachten werden gezamenlijk gedragen, zij het door Goirle maar voor een zesde deel. De beide dorpen behielden ieder een eigen dorpshuishouding en zij traden zelfstandig op bij het sluiten van geldleningen en het heffen van eigen omslagen (belastingen). De vergaderingen van het college van schepenen werden in Tilburg gehouden. De beide Goirlese schepenen gingen dan te voet naar Tilburg. Goirlese aangelegenheden werden in het dorp door de twee Goirlese schepenen afgehandeld, waarvoor de secretaris van de schepenbank uit Tilburg naar Goirle overkwam. In 1731 werd zelfs een eigen raadskamer gebouwd tegen de zuidzijde van de kerk. Deze raadskamer zou dienst doen tot 1809, in welk jaar de kerk bij koninklijk besluit van koning Lodewijk Napoleon aan de katholieken werd teruggeven. Goirle werd weer een zelfstandige gemeente krachtens een reglement voor het bestuur van de districten en gemeenten, vastgesteld op 3 februari 1803 door het staatsbewind van de Bataafse Republiek. Kort daarna, in 1809 kreeg Tilburg van koning Lodewijk Napoleon stadsrechten.

Meer

Over Goirle

main image

Meer

Zoek

Over "Golse Genen"

De genealogische vereniging “Golse Genen” werd opgericht op 5 december 2009.
De vereniging werd op 11 januari 2010 ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te Tilburg onder nummer 17273851.

“Golse Genen” heeft inmiddels meer dan 100 leden.
Als lid kun je via een besloten ledenwebsite toegang krijgen tot de Ledenadministratie, de jaarverslagen, onze uitgebreide digitale bibliotheek, onze databanken en onze verzameling van zo’n 20.000 bidprentjes.

Het contributiejaar is gelijk aan het kalenderjaar en de contributie is verschuldigd per vooruitbetaling.

Voor leden die in de loop van een kalenderjaar lid zijn geworden gelden de volgende regels voor de contributie: Leden die zich in de eerste drie kwartalen van een kalenderjaar hebben aangemeld dienen voor de resterende maanden € 1,50 per maand te betalen, ingaande op de eerste dag van de maand waarin ze zich hebben aangemeld. Leden die zich gedurende het vierde kwartaal hebben aangemeld, zijn bij aanmelding de contributie over het volgende jaar verschuldigd vermeerderd met € 1,50 per maand voor de resterende maanden van het jaar van aanmelding, ingaande op de eerste dag van de maand van aanmelding.

Omdat de bankkosten in landen buiten de EU (Europese Unie) vaak exorbitant hoog zijn kunnen leden uit deze landen gratis lid worden.

Als u lid wilt worden van “Golse Genen” kunt u in de rubriek "Links en parentelen" op: Aanmeldingsformulier lidmaatschap klikken. De contributie dient bij aanmelding betaald te worden door overmaking van het verschuldigde bedrag naar ABN-Amrobank Goirle, NL08 ABNA 0819 0029 41 t.n.v. Golse Genen te Goirle.
Na ontvangst van dit bedrag zal uw lidmaatschap geactiveerd worden.

MeerBelangrijke personen in de Goirlese geschiedemis

Thomas van Diessen (1828-1892)
Fred Smith

Fred Smith

Born 1862

Married Ellie Capon Had 5 children: Susan, John, Steve, Frank, Lilly

Jan Baptist van Besouw (1861-1939)
Dan Jones

Dan Jones

Immigrated from Ireland

Add text explaining your Family Name

Peter Ryan Family
Peter Ryan

Peter Ryan

Family Name

Information

Roy Robbins Family
Roy Robbins

Roy Robbins

Family Name

InformationThomas van Diessenbottom image

Herman John Franklin is the father of Robert Franklin. Bobby was adopted when he was approximately six years old.

Meer

Our Favorite Genealogy Quotes

We Hope You Enjoy Them

Fredrick P. Valleybottom image

Fred is the grandfather of Robert Franklin. His parents were Reuben E. Valley and Sarah Ann Trucker.

MeerContact

  • Contact
  • Footer Text
  • https://www.bhic.nl/ontdekken/mijn-plaats

Bericht Beheerder

Wij streven er naar om alle data in onze database te documenteren. Als u correcties, aanvullingen of opmerkingen hebt houden wij ons aanbevolen die van jou te ontvangen (zie “Contact’) Wij zijn afhankelijk van oplettende en kritische bezoekers van onze website.